Minimum bestelbedrag is 10 euro

Afhaling is in onze winkel te Pierstraat 41, Reet

Verzendbeleid

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Hugo Bart

Hugo Bart, marktkramer met hoofdzetel te Rumst, biedt klanten de mogelijkheid om bestellingen elektronisch door te geven via de webshop https://vleeswaren-bart.myqu.store


Als gebruiker van deze dienst aanvaardt u als klant dat hierop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:


IDENTITEIT VAN DE VERKOPER:

Hugo Bart 

Pierstraat 41/1

2840 Rumst


BTW BE 0769 07 73 66

E-mail: vleeswaren.bart@telenet.be

Tel.: 0477 844 550

MARKT STAANPLAATSEN:

dinsdag voormiddag: markt Niel

woensdag voormiddag: markt Hemiksen

donderdag voormiddag: markt Boom

vrijdag voormiddag: markt Aartselaar

vrijdag namiddag: Pierstraat 41 Reet 14:00u tot 18:00u

zaterdag voormiddag: markt Lier

zaterdag namiddag: Pierstraat 41 Reet 14:30u tot 17:00u
 • Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De webshop van Hugo Bart, hierna de verkoper genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om vlees, vleeswaren en algemene voeding online aan te kopen. De onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website, hierna klant genoemd. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Hugo Bart houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 • Artikel 2: PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Ze zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De opgegeven gewichten en dus de opgegeven prijsindicatie weergegeven in de webshop kan licht afwijken van het effectieve gewicht en prijs. Dit komt omdat de verkoper met gewichtsprijzen werkt. Om de klant een beter beeld te geven van de kostprijs van de artikelen, heeft de verkoper de kiloprijs indicatief omgerekend naar een stukprijs waar mogelijk. Andere producten waarbij een kiloprijs of liter prijs noodzakelijk is blijft deze gehanteerd worden.  Het effectieve gewicht en dus ook de prijs wordt bepaald in de winkel wanneer de bestelling wordt samengesteld. Dit is het correcte gewicht en dus de correcte uiteindelijk te betalen prijs. De verkoper houdt zich eraan de opgegeven gewichten ter goeder trouw te handhaven en de benaderde gewichten te respecteren, doch kunnen deze afwijken van het bestelde gewicht en prijs. Een prijswijziging kan tevens ten allen tijde gebeuren en heeft een directe invloed op toekomstige bestellingen. Bestellingen die reeds geplaatst zijn ondervinden geen wijzigingen.

 • Artikel 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Ondanks het feit dat de verkoper de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Hugo Bart is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over het product, bijvoorbeeld gewicht of afhaaltermijn, verzoekt de verkoper de klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst (zie artikel 10).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Hugo Bart kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. De verkoper is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de afhaaltermijnen aan te passen of te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Het kan voorvallen dat op de dag van afhaling een deel van de reservatie van de klant niet voorradig blijkt. Indien mogelijk, zal de verkoper op dat moment een alternatief voorstellen. De klant kan geen verdere rechten aan de reservatie ontlenen.

De bereidingen en verwerkingen gebeuren onder de meest gunstige omstandigheden en volgens de principes opgelegd door het federaal voedselagentschap (FAVV). Deze onafhankelijke instantie voert op geregeld tijdstip een onverwachte en grondige controle uit. De publicatie van deze resultaten is terug te vinden op de website www.foodweb.be

 • Artikel 4:  ONLINE AANKOPEN / BESTELLEN

De klant kan artikelen uit de webshop bestellen en dient bij afhaling van de bestelling betaald te worden op het standaard afhaalpunt van Hugo Bart, gelegen te Pierstraat 41/1 te 2840 Rumst of op één van de marktstaanplaatsen (zie bovenaan).

De klant kan in de winkel betalen via:

 

 • Contant
 • Bankkaart
 • Elektronische maaltijd cheques (Sodexo of Ticket Restaurant)

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt. De artikelen kunnen afgehaald worden op het standaard afhaalpunt op het gekozen tijdstip dat eveneens in de bevestigingsmail opgegeven staat. Het kan gebeuren dat de klant de bestelling vroeger dan het gekozen tijdstip kan komen afhalen. Dat is enkel het geval wanneer de verkoper de bevestiging geeft dat de bestelling reeds klaar staat, waarna de klant opnieuw een mail ontvangt.

 

Producten die besteld worden via de webshop van Hugo Bart  worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet geruild worden. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na de betaling. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Hugo Bart is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is. De totale aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis van Hugo Bart  is steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de afhaling. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toevallige, onopzettelijke, indirecte fouten. Bovengenoemde aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis kan pas ingang vinden wanneer de klant de verkoper onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming. Dit schrijven dient een gedetailleerde en beargumenteerde motivatie te bevatten en moet bovendien verzonden worden binnen de week na de betaling. Aanspraken van derden die samenhangen of voortvloeien uit de opdracht worden volledig ten laste gelegd aan de klant. 

 • Artikel 5:  EIGENDOMSVOORBEHOUD

De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het risico van verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf het moment van afhaling.


 • Artikel 6:  AFHALING

Bestellingen kunnen worden verstuurd tot 24u daags voor de afhaling, rekening houdende met de wekelijkse sluitingsdag, donderdag en zondag. Producten van eenzelfde bestelling kunnen een verschillende leveringsdatum hebben, in dat geval wordt de bestelling slechts afgehandeld wanneer alle producten voorradig zijn.  Reservaties kunnen enkel worden afgehaald binnen de normale openingsuren van de winkel (zie gegevens website). 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt. De artikelen kunnen afgehaald worden op het standaard afhaalpunt op het gekozen tijdstip dat eveneens in de bevestigingsmail opgegeven staat. Het kan gebeuren dat de klant de bestelling vroeger dan het gekozen tijdstip kan komen afhalen. Dat is enkel het geval wanneer de verkoper de bevestiging geeft dat de bestelling reeds klaar staat, waarna de klant opnieuw een mail ontvangt.

 Het adres van het afhaalpunt is aangegeven op de webshop alsook in de bevestigingsmail. De leveringsdata opgegeven door de verkoper zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, wordt de klant zo snel mogelijk gecontacteerd om een nieuwe afhaaldatum voor de stellen.

De klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij afhaling, onmiddellijk melden aan Hugo Bart Online.

De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of –afwijkingen van de koopwaar, ingeval van laattijdige afhaling. Reservaties die niet worden afgehaald, zonder tijdige kennisgeving, kunnen worden aangerekend en het voorwerp uitmaken van een aparte facturatie.

 

 • Artikel 7:  PRIVACY

Om een vlotte afhandeling van de bestelling mogelijk te maken, stemt de klant ermee in dat zijn gegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres,…) door te geven aan Hugo Bart. De verkoper verbindt er zich toe om de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor een correcte afhandeling van de online bestelling. De klantgegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper die strikt vertrouwelijk behandeld wordt. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hugo Bart gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant op elk moment deze gegevens opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Hugo Bart, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot Hugo Bart, Pierstraat 41/1, 2840 Rumst, vleeswaren.bart@telenet.be, 0477844550

De verkoper  behandelt de klantgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Elk paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Hugo Bart heeft dus geen toegang tot het paswoord van de klant.

Hugo Bart  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 • Artikel 8:   GEBRUIK VAN COOKIES   

Tijdens een bezoek aan de website van Hugo Bart kunnen cookies op de harde schijf van de computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Bij het bezoeken van https://vleeswaren-bart.myqu.store kan een cookie gezet worden die nodig is voor het bijhouden van de bezoekersstatistieken van de website. De klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd.

Door gebruik te maken van de website van Hugo Bart, gaat de klant akkoord met ons gebruik van cookies.

 • Artikel 9: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Hugo Bart om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 • Artikel 10: HUGO BART KLANTENDIENST

De Hugo Bart klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0477844550, via email vleeswaren.bart@telenet.be, via de veelgestelde vragen afdeling van de website, of op het volgende adres: Pierstraat 41/1, 2840 te Rumst. Al uw vragen zullen beantwoord worden tijdens de openingsuren van de winkel (zie website).

 • Artikel 11: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hugo Bart. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 • Artikel 12: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 • Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

 • Artikel 14: WETTELIJKE LEEFTIJDSGRENS ALCOHOL

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door online te bestellen verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn.